ព័ត៌មានជាតិ

ឯកអគ្គរាជទូត និងជាតំណាង អចិន្ដ្រៃយ៍កម្ពុជា អាន សុខឃឿន ឆ្លើយតប ទៅនឹងគណនី:ប្រតិភូសហភាពអុឺរ៉ុប


បទអន្តរាគមន៍ របស់ឯកអគ្គរាជទូត និងជាតំណាងអចិន្ដ្រៃយ៍កម្ពុជា អាន សុខឃឿន នាសម័យប្រជុំលើកទី៤៦ នៃក្រុម ប្រឹក្សា សិទ្ធិមនុស្ស របៀបវារៈទី២ : កិច្ចពិភាក្សាទូទៅ -សិទ្ធិឆ្លើយតប ទៅនឹងគណនី:ប្រតិភូសហភាពអុឺរ៉ុប និង បារាំង -ថ្ងៃទី២ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០២១ ទីក្រុងហ្សឺណែវ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង