ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ហ្វីលីពីនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួនជាង ៤០០,០០០ ដូស


ហ្វីលីពីន ៖ វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួនជាង ៤០០,០០០ ដូស ក្រោមការផ្តួចផ្តើមគំនិតរបស់កម្មវិធី COVAX បានមកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ។ ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង