ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនបានទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យបំភ្លេចចោលជម្លោះមិនសមហេតុផលទាំងឡាយណា ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់


ចិនបានទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យបំភ្លេចចោលជម្លោះមិនសមហេតុផលទាំងឡាយណា ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ច សហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំង២ ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីរួមសហការគ្នាលើបញ្ហានានាដូចជាការ ផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជាដើម ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង