ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនបានចាប់ផ្តើមផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំង សម្រាប់អ្នកដំណើរក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន


ចិនបានចាប់ផ្តើមផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំង សម្រាប់អ្នកដំណើរក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន ដែលជាប្រទេសដំបូងគេលើពិភព លោក ដែលបានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីនេះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង