ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សភាតំណាងរាស្រ្តសអាបានយល់ ស្របអនុម័តវិធានការណ៍ផ្តល់ជំនួយ សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតមួយ


ស.រ.អា ៖ សភាតំណាងរាស្រ្តស .អាបានយល់ស្របអនុម័តវិធានការណ៍ផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតមួយ នៅក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់ ១,៩ ពាន់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលនេះជាការផ្តល់ភាពជោគជ័យលើកដំបូង មួយដល់លោកប្រធានាធិបតីចូបៃដិន ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង