ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងថ្នាំអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


អឺរ៉ុប៖ ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងថ្នាំអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា រហូតទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានភ័ស្តុតាងណាមួយ បញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺ COVID-១៩ របស់ ក្រុមហ៊ុនAstraZeneca បណ្តាលឲ្យមនុស្សពីរនាក់ឈឺ ក្រោយទទួល វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីស ដោយម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយចាក់ថ្នាំបង្ការនេះបាន១០ថ្ងៃ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង