ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី រហូតដល់ ៦២នាក់ និងព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ២២នាក់


កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ! ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី រហូតដល់ ៦២នាក់បន្ថែមទៀត និងព្យាបាលជា សះស្បើយចំនួន ២២នាក់ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង