ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថានិយោជិកចិនជាច្រើននាក់


- មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថានិយោជិកចិន ជាច្រើននាក់បានរងរបួសនិងជាប់នៅក្នុង រោង ចក្រមួយនៅសង្កាត់ Hlaing Tharyar ក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គោនដែលត្រូវបានគេលួចដុតបំផ្លាញ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង