ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានា កុំបញ្ឈប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង


WHO ៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានា កុំបញ្ឈប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង បន្ទាប់ពីសហគ មន៍ឮអឺរ៉ុប និងប្រទសអាស៊ីមួយបានរួមគ្នាផ្អាកប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដោយសារមានការភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាព របស់ថ្នាំបង្ការនេះ ។ ប្រភព CNA


 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង