ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសពីការកើនឡើង នូវចំនួនបាតុករស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារ


- (អ.ស.ប) ៖ កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសពីការកើនឡើង នូវចំនួនបាតុករស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ចាប់តាំងពីរដ្ឋ ប្រហារ កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ និងបានរាយការណ៍ពីក្រុមបាតុករដែលត្រូវបាន គេឃុំខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខ នឹងការធ្វើ ទារុណកម្ម ព្រមទាំងមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានបាត់ខ្លួន ។ ប្រភព CNA


 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង