ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងកិច្ចការនារី សូមលើកទឹកចិត្ត និងអំពាវនាវឲ្យប្តីប្រពន្ធ ដៃគូស្និទ្ធស្នាល និងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហា


ក្រសួងកិច្ចការនារី សូមលើកទឹកចិត្ត និងអំពាវនាវឲ្យប្តីប្រពន្ធ ដៃគូស្និទ្ធស្នាល និងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវដោះ ស្រាយបញ្ហាតាមបែបសន្ទនា និងសូមស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយ ដោយប្រើប្រាស់ វប្បធម៌អហិង្សាដើម្បីធា នានិង លើកកម្ពស់សុខដុមរមនាក្នុងគ្រួសារ ក៏ដូចជាសង្គមជាតិយើង ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង