ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

របាយការណ៍មួយបានចេញផ្សាយ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាប្រទេសអ្នកមានៗ នឹងខាតបង់ប្រាក់ចំណូលរាប់រយលានដុល្លារ


- របាយការណ៍មួយបានចេញផ្សាយ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាប្រទេសអ្នកមានៗ នឹងខាតបង់ប្រាក់ចំណូលរាប់រយលាន ដុល្លារ ចំពោះផលិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំខាងមុខ ប្រសិនបើប្រទេសក្រីក្រមិនអាចទទួលបានវ៉ាក់ សាំងការពារ ជំងឺកូវីដ១៩ ស្មើភាពគ្នាទេនោះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង