ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលស្រុកស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល សម្រេចឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន


រដ្ឋបាលស្រុកស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល សម្រេចឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃជូន ដំណឹងនេះតទៅ ដើម្បីជៀសវាងការចម្លងទ្រង់ទ្រាយធំ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង