ព័ត៌មានជាតិ

ព្រះមហាវិមលធម្ម ពិន សែម សិរីសុវណ្ណោ ព្រះអង្គបានធ្វើសកម្មភាពផ្តួចផ្តើម ទំនុកបំរុងអភិវឌ្ឍន៍ព្រះពុទ្ធសាសនា


ព្រះមហាវិមលធម្ម ពិន សែម សិរីសុវណ្ណោ ព្រះអង្គបានធ្វើសកម្មភាពផ្តួចផ្តើមទំនុកបំរុងអភិវឌ្ឍន៍ព្រះពុទ្ធសាសនា និងការ កសាងធនធានមនុស្ស ក្នុងសង្គម ជាពិសេសក្នុងខេត្តសៀមរាប អស់រយៈពេល៦០ព្រះវស្សាមកហើយ ។ សូមបងប្អូន មហាជនក្នុងវិស័យអាណាចក្រ មេត្តាត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុននឹងរិះគន់ ពុទ្ធចក្រ ឬព្រះតេជគុណ ហើយគួរ ជៀសវាងការវិនិច្ឆ័យដែលមានភាពលំអៀង ផ្អែកលើរូបភាពស្រពិចស្រពិល និងគំនិតដែលពុំមានប្រភពពត៌មានច្បាស់ លាស់ ។ ព្រះពុទ្ធមានពុទ្ធដីការថា មានរូប គឺមានទុក្ខ ដែលអាស្រ័យលើការពិចារណាលើអំពើជាកុសល និងអកុសល ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង