ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា សម្រេចផ្អាកពិធីសាសនា ការជួបជុំ និងកម្មវិធីផ្សេងៗ


ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា សម្រេចផ្អាកពិធីសាសនា ការជួបជុំ និងកម្មវិធីផ្សេងៗបែបសាសនា ដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង