ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងយុត្តិធម៌បង្ហាញចំណុច នៃទណ្ឌកម្មចំពោះការមិនគោរពវិធានការ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។


ក្រសួងយុត្តិធម៌បង្ហាញចំណុច នៃទណ្ឌកម្មចំពោះការមិនគោរពវិធានការ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង