ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងយុតិ្តធម៌សូមបង្ហាញជូនអំពីបទល្មើសនីមួយៗ ទាក់ទងនឹងការមិនគោរពវិធានការ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩


ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ៖ ក្រសួងយុតិ្តធម៌សូមបង្ហាញជូនអំពីបទល្មើសនីមួយៗ ទាក់ទងនឹងការមិនគោរពវិធានការ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ៖ ១- បទគេចវេះពីការធ្វើចត្តាទ្បីស័ក ឬគេចចេញពីទីកន្លែងធ្វើចត្តាទ្បីស័ក
២- បទគេចវេះពីការព្យាបាល ឬគេចចេញពីទីកន្លែងព្យាបាល ។ ក្រសួងយុតិ្តធម៌នឹងបន្តបង្ហាញជូនអំពីបទល្មើសផ្សេង ទៀត ចំពោះការមិនគោរពវិធានការនានាដទៃទៀត ជាបន្តបន្ទាប់ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង