ព័ត៌មានជាតិ

ឯកអគ្គរាជទូត អាន សុខខឿន នាសម័យប្រជុំលើកទី៤៦


បទអន្តរាគមន៍ថ្លែងដោយ ឯកអគ្គរាជទូត និងជាតំណាងអចិន្រ្តៃយ៍កម្ពុជា អាន សុខខឿន កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទូទៅលើរបៀបវារៈទី៥ ស្ដីពី “យន្តការ និងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្ស” នាសម័យប្រជុំលើកទី៤៦ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស"

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង