ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Antony Blinken រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល ២ថ្ងៃ


ស.រ.អា៖ លោក Antony Blinken រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ក្នុងកិច្ច ប្រជុំរយៈពេល ២ ថ្ងៃជាមួយសមភាគីចិននៅរដ្ឋអាឡាស្កា ថា (សកម្មភាពរបស់ចិន) បានគំរាមកំហែងដល់ច្បាប់ រក្សាស្ថេរភាពរបស់ពិភពលោក ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង