ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន សូមប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុង ចំពោះព័ត៌មានប្រឌិតនេះ


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន សូមប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុង ចំពោះព័ត៌មានប្រឌិតនេះ ដែលថា ការស្លាប់អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩កន្លងមកកើតឡើងលើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងចិនទាំងអស់ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង