ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ អនុញ្ញាត ឲ្យទីតាំងចំនួន ១៣២កន្លែង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បើកដំណើរការឡើងវិញ


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ អនុញ្ញាតឲ្យទីតាំងចំនួន ១៣២កន្លែង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បើកដំណើរការឡើងវិញ ក្រោយផ្អាកជា បណ្ដោះអាសន្នដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ផ្ទុះក្នុងសហគមន៍ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង