ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ហ្វីលីពីនបានទាមទារចិន ឲ្យបញ្ជាទូករបស់ខ្លួនចំនួនជាង ២០០ គ្រឿងដែលបានឈប់សំចត នៅឯដែនកោះ សមុទ្រ


ហ្វីលីពីនបានទាមទារចិន ឲ្យបញ្ជាទូករបស់ខ្លួនចំនួនជាង ២០០ គ្រឿងដែលបានឈប់សំចត នៅឯដែនកោះ សមុទ្រ សម្បូរដោយថ្មប៉ប្រះ និងជាកោះដែលមានជម្លោះដណ្តើម អះអើងថាជាអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួន រវាងក្រុង ម៉ានីល និងក្រុងប៉េកាំងចេញជាបន្ទាន់ និងបានពណ៌នាវត្តមានទូកទាំងនោះ ថាជាសកម្មភាពបង្កហេតុយ៉ាងច្បាស់ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង