ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ដំណឹងល្អសម្រាប់មនុស្សជាតិ នៅជុំវិញពិភពលោក ពេលនេះចក្រភពអង់គ្លេស


- អង់គ្លេស៖ ដំណឹងល្អសម្រាប់មនុស្សជាតិ នៅជុំវិញពិភពលោក ពេលនេះចក្រភពអង់គ្លេស បានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេ ក្នុងការអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ជាផ្លូវការហើយ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង