ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញយោធិនមួយរូប ឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ខណៈធ្លាប់បានមកចាក់វ៉ាក់សាំង នៅគិលានដ្ឋាន មូលដ្ឋានសមុទ្រ ខេត្តព្រះសីហនុ


រកឃើញយោធិនមួយរូប ឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ខណៈធ្លាប់បានមកចាក់វ៉ាក់សាំង នៅគិលានដ្ឋាន មូលដ្ឋានសមុទ្រ ខេត្តព្រះសីហនុ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង