ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការវាយគង ជួង រគាំង ទូងស្គរ តាមវត្តអារាមដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ ការរាលដាលជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ នៃព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ


សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការវាយគង ជួង រគាំង ទូងស្គរ តាមវត្តអារាមដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ ការរាលដាលជាសកលនៃ ជំងឺ កូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ នៃព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង