ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រេស៊ីល ចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃ ដោយសារមេរោគ COVID-១៩ នៅប្រេស៊ីលបានកើនឡើងដល់ ៣,០០០ នាក់ក្នុងរយៈ ពេលតែមួយថ្ងៃ


-ប្រេស៊ីល៖ ចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដោយសារមេរោគ COVID-១៩ នៅប្រេស៊ីលបានកើនឡើងដល់ ៣,០០០ នាក់ក្នុងរយៈ ពេលតែមួយថ្ងៃជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី ២៣ ខែមីនានេះខណៈប្រទេសនេះកំពុងរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំង នូវករណីឆ្លងមេរោគ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង