ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្នើថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រធានអង្គភាពគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្នើថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រធានអង្គភាពគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន មេត្តាផ្ដល់ជាបន្ទាន់នូវស្ថិតិ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង