ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ របស់នីហ្សេបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថា យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ១០ នាក់បានស្លាប់


-នីហ្សេ៖ មន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់នីហ្សេបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ១០ នាក់បានស្លាប់ នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើភូមិពីរក្នុងតំបន់ Tillaberi នាភាគនិរតីប្រទេសនីហ្សេ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង