ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មានជាផ្លូវការ


ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាផ្លូវការ ស្តីពីករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន ១នាក់ និងបុរសជន ជាតិចិន ចំនួន១នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង