ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថចិន Sinovac Biotech បាននិយាយនៅ ថ្ងៃច័ន្ទនេះថា


- ចិន៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថចិន Sinovac Biotech បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា ខ្លួននឹងផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង