ព័ត៌មានជាតិ

រថយន្តសម្រាប់ដឹកវ៉ាក់សាំងបានមកដល់ហើយ ដើម្បីត្រៀមដឹកវ៉ាក់សាំងសុីណូវ៉ាក់ចំនួន ១.៥លានដូស


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១នេះ រថយន្តសម្រាប់ដឹកវ៉ាក់សាំងបានមកដល់ហើយ ដើម្បីត្រៀមដឹកវ៉ាក់សាំង សុីណូវ៉ាក់ ចំនួន ១.៥លានដូស ដែលនឹងមកដល់កម្ពុជា ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង