ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីចូកូវីដូដូ បាននិយាយថា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួល វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩


- ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ប្រធានាធិបតីចូកូវីដូដូ បាននិយាយថា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារ មេរោគកូវីដ១៩ ដែលបានដឹកជញ្ជូនចេញពីប្រទេសចិន ជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការ រោគដ៏ធំមួយ ។ ប្រភព CNA


 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង