ព័ត៌មានជាតិ

បុគ្គលដែលកំពុងស្ថិតនៅតាមទីសាធារណៈដែលមានមនុស្សច្រើន ឬទីកន្លែងដែលមានការជួបជុំមនុស្សចាប់ពី ២ (ពីរ) នាក់ឡើងទៅ


បុគ្គលដែលកំពុងស្ថិតនៅតាមទីសាធារណៈដែលមានមនុស្សច្រើន ឬទីកន្លែងដែលមានការជួបជុំមនុស្សចាប់ពី ២ (ពីរ) នាក់ឡើងទៅ ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស ។ ដោយឡែកត្រូវបានលើកលែងកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស សម្រាប់បុគ្គលដែលរស់ នៅក្នុងលំនៅឋានឯកជនជាមួយគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួបជុំគ្នានៅក្នុងលំនៅឋាននោះ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង