ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីប្រឹក្សាសុខភាពកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា បាននិយាយនៅ ក្នុងបទសម្ភាសន៍ តាមទូរទស្សន៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- ឥណ្ឌា៖ ទីប្រឹក្សាសុខភាពកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ តាមទូរទស្សន៍មួយកាលពីថ្ងៃ អាទិត្យ ថាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Pfizer បានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ នូវវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ ឆ្លង របស់ខ្លួន នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ដែលជាប្រទេសមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ដ៏ច្រើនជាងគេទី០២ នៅលើពិភព លោក ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង