ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែម ស្តីពីការរឹតបន្តឹងវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ-១៩


ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែម ស្តីពីការរឹតបន្តឹងវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមអង្គភាពថ្នាក់កណ្ដាល និងថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ។ https://t.me/TVKlocal/1102

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង