ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញបញ្ជីរាយនាមអ្នកទទួលខុសត្រូវឆ្លើយតប ទាក់ទងនឹងកម្មវិធី Khmer Vacc


ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញបញ្ជីរាយនាមអ្នកទទួលខុសត្រូវឆ្លើយតប ទាក់ទងនឹងកម្មវិធី Khmer Vacc (ការចុះឈ្មោះមុន និងការបញ្ជូនទិន្នន័យ) សម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំង ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង