ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម​ ហ៊ុន​ ម៉ានី៖​ សូមអរគុណចំពោះវីរភាព និងសូមផ្ញើនូវទឹកចិត្តនេះ


ឯកឧត្តម​ ហ៊ុន​ ម៉ានី៖​ សូមអរគុណចំពោះវីរភាព និងសូមផ្ញើនូវទឹកចិត្តនេះ ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យយើងទាំងអស់ ។ ជាងពេល ណាៗ ក្នុងកាលៈទេសៈនៃសង្គមសន្តិភាព ការរួមគ្នារបស់យើងនៅពេលនេះ គឺសំខាន់បំផុត ។ https://t.me/TVKlocal/1246

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង