ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ចេញលិខិត បង្គាប់ការចាត់តាំងក្រុមការងារចុះអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សា គម្លាតសុវត្ថិភាព


រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ចេញលិខិតបង្គាប់ការចាត់តាំងក្រុមការងារចុះអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សា គម្លាតសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺក័វីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍ នៅខេត្តសៀមរាប ។ https://t.me/TVKlocal/1277

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង