ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បានបញ្ជាក់ថា


រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បានបញ្ជាក់ថា យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ វ៉ាក់សាំងសុីណូវ៉ាក់ នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការចាក់ជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី១ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ស្អែកនេះ ។ ហើយ ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានមួយទាក់ទង និងយុទ្ធនាការ នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ប្រភេទវ៉ាក់ សាំងសុីណូវ៉ាក់នេះ។ សូមអរគុណ!! https://t.me/TVKlocal/1290

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង