ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង​ សូមជម្រាបជូន ដំណឹងស្ដីពីករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៩នាក់


រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង​ សូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៩នាក់ ដែល​#ពាក់ព័ន្ធជាមួយ ឈ្មោះ NI QINGWEI មានជំងឺកូវីដ-១៩ តាមលទ្ធផល ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ https://t.me/TVKlocal/1291

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង