ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសអារ៉ាប់រួម គឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត របស់ក្រុម Hackers


- អារ៉ាប់៖ ប្រទេសអារ៉ាប់រួម គឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតរបស់ក្រុម Hackersបន្ទាប់ពីបាន បង្កើត ទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាមួយអ៊ីស្រាអែល ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង