ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បារាំងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំមុនមក បារាំងមានអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ជាង ៥,០០០ នាក់


- បារាំង៖ ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំមុនមក បារាំងមានអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ជាង ៥,០០០ នាក់ កំពុងសម្រាក ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានាក្នុងប្រទេសនេះ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង