ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ស្តីពីយុទ្ធនាការ ចាក់វ៉ាក់សាំង​ ស៊ីណូវ៉ាក់​ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ https://t.me/TVKlocal/1319

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង