ព័ត៌មានជាតិ

ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ គឺធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត


#ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ គឺធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត #វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចាក់ជូនពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃ !! https://t.me/TVKlocal/1346

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង