ព័ត៌មានជាតិ

លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន (ពាក្យថាមិនអីទេៗៗ របស់បងប្អូន នេះហើយ


លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន (ពាក្យថាមិនអីទេៗៗ របស់បងប្អូន នេះហើយដែលជាមូលហេតុ ចម្បង នៃការចម្លងមេរោគ កូវីដ-១៩ សូមកុំភ្លេច វិធានការការពារ ៣ កុំ និង ៣ ការពារ) https://t.me/TVKlocal/1428

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង