ព័ត៌មានជាតិ

ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់អនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១


ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់អនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ✍️៣.៧០០រៀល/លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង ✍️៣.២៥០រៀល/លីត្រ សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង