ព័ត៌មានជាតិ

ផ្អាកការចរាចរ និងសកម្មភាពអាជីវកម្ម នៅភូមិសាស្រ្ត រាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន ​២សប្តាហ៍


ផ្អាកការចរាចរ និងសកម្មភាពអាជីវកម្ម នៅភូមិសាស្រ្ត រាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន ​២សប្តាហ៍ ចាប់ពីម៉ោង៨យប់ ដល់ម៉ោង៥ភ្លឺ ។ សូមអានសេចក្តីសម្រេច របស់​ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ លម្អិត​ តាមខាងក្រោមនេះ https://t.me/TVKlocal/1439

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង