ព័ត៌មានជាតិ

កំពង់ចម្លងភ្នំពេញ-អរិយក្សត្រ បិទកាណូតចម្លង ចាប់ពីវេលាម៉ោង ៨ យប់ ដល់ម៉ោង ៥ ទៀបភ្លឺ


កំពង់ចម្លងភ្នំពេញ-អរិយក្សត្រ បិទកាណូតចម្លង ចាប់ពីវេលាម៉ោង ៨ យប់ ដល់ម៉ោង ៥ ទៀបភ្លឺ រយៈពេល១៤ថ្ងៃ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១) ។ https://t.me/TVKlocal/1455

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង