ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្រ្តីសន្តិសុខកំពូល ៗ របស់សហរដ្ឋអាមេ៉រិក ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង នឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះ


- មន្រ្តីសន្តិសុខកំពូល ៗ របស់សហរដ្ឋអាមេ៉រិក ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង នឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំហានបន្ទាប់ក្នុងការទប់ទល់នឹងកូរ៉េខាងជើង ក្រោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបញ្ចប់ការពិនិត្យឡើងវិញលើគោលនយោបាយមុនៗ របស់លោក ត្រាំ ចំពោះប្រទេសនេះ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង