ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរាយការណ៍ថា


-ស.រ.អា៖ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរាយការណ៍ថា មានករណីឆ្លង វីរុសកូវីដ ១៩ថ្មី ចំនួន ១៤,៦៣៦,៩១៤ នាក់ដែលជាចំនួនកើនឡើងខ្ពស់ជាងចំនួនលើកមុនមានត្រឹម ១៧៤,៣៨៧ នាក់ និងបានរាយ ការណ៍ពីចំនួនអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងពី ១,១១៨ នាក់ដល់ ២៨១,២៥៣ នាក់ផងដែរ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង